top of page

การจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

จะแนบข้อตกลงแยกต่างหากพร้อมกับใบแจ้งหนี้ 

​​นโยบายการคืนสินค้า​

ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะเรียกคืนการชำระเงินล่วงหน้าหากรถไม่ผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติในรัฐ หรือหากธนาคารหรือหน่วยงานจัดหาเงินทุนไม่ยอมรับการจัดหาเงินทุน โดยที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบทางการเงินหรือทางกฎหมายเพียงเล็กน้อย

ตามที่เราตกลงกันไว้ ลูกค้า UAE -DED  ตำรวจ ขวา  

เราปฏิบัติตามนโยบายสิทธิของลูกค้า  ใน UAE 

ผม

bottom of page